Załącznik nr 4 do Regulaminu Ośrodka Wypoczynkowego WIARTEL

Zasady korzystania z Plaży

Szanowni Państwo! Serdecznie Witamy!
Mamy nadzieję, że z pomocą poniższego regulaminu uda się nam zapewnić Państwu pełne zadowolenie i satysfakcję z wypoczynku na plaży w Ośrodku Wypoczynkowym Wiartel, zwanym dalej Ośrodkiem
1. Przebywanie na terenie plaży w Ośrodku Wypoczynkowym Wiartel, zwanej dalej „Plażą”, oznacza znajomość i akceptację obowiązujących zasad, określonych w niniejszym regulaminie.
2. Plaża jest czynna codziennie od świtu do zmroku.
3. Plaża nie jest strzeżona.
4. Korzystanie z Plaży dla Gości Ośrodka jest nieodpłatne.
5. Osoby korzystające z Plaży zobowiązane są do bezwzględnego przestrzegania porządku i stosowania się do poleceń personelu Ośrodka.
6. Osoby korzystające z Plaży winny używać stroju kąpielowego.
7. Ze względów bezpieczeństwa zaleca się wzajemną obserwację, a w miarę potrzeby udzielenie pomocy lub natychmiastowe powiadomienie odpowiednich służb.
8. Dzieci do lat 10 mogą przebywać na terenie Plaży tylko pod opieką osób dorosłych.
9. Na terenie Plaży zabrania się:
– wstępu osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,
– wnoszenia, spożywania i sprzedaży alkoholu lub środków odurzających,
– wrzucania do wody odpadów,
– niszczenia urządzeń i sprzętu znajdujących się na plaży,
– popychania i wrzucania do wody innych osób,
– wprowadzania na Plażę psów bez smyczy i kagańca,
– wprowadzania do wody i kąpieli zwierząt,
– biegania po pomostach,
– używania mydła, szamponów i innych środków higieny osobistej, w czasie przebywania w wodzie,
– wjeżdżania i wprowadzania pojazdów na plażę,
– grillowania i rozpalania ognisk,
– zaśmiecania terenu Plaży,
– parkowania pojazdów mechanicznych.
10. Osoby wprowadzające zwierzęta na plażę mają obowiązek natychmiastowego sprzątnięcia ich odchodów.Za przedmioty wartościowe i rzeczy osobiste pozostawione na terenie Plaży Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności.
11. Osoby przebywające na terenie Plaży ponoszą odpowiedzialność materialną za powstałe szkody będące wynikiem ich działania bądź zaniechania. Sprawca powstałej szkody zostanie obciążony kosztami jej naprawy.
12. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu zmuszone będą do opuszczenia terenu Plaży, a w rażących przypadkach mogą ponieść odpowiedzialność karną.
13. Skargi i wnioski należy zgłaszać do recepcji Ośrodka.
14. Wejście na teren Plaży jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu i stanowi jednocześnie zgodę na publikację zdjęć, filmów z wizerunkiem osób przebywających na tym terenie.

Wersja do pobrania