Załącznik nr 2 do Regulaminu Ośrodka Wypoczynkowego WIARTEL

Regulamin Przystani i Wypożyczalni Sprzętu Wodnego

I. Postanowienia ogólne
II. Zasady wynajmu sprzętu wodnego
III. Przepisy porządkowe i zasady korzystania ze sprzętu wodnego
IV. Postanowienia końcowe

I. Postanowienia ogólne
1. Korzystanie ze sprzętu wynajmowanego przez Przystań i Wypożyczalnię Sprzętu Wodnego, zwaną dalej Przystanią, Ośrodka Wypoczynkowego Wiartel, zwanego dalej Ośrodkiem, oznacza znajomość i akceptację niniejszego regulaminu.
2. Goście Ośrodka, zwani dalej Najemcami sprzętu wodnego, korzystający z usług Przystani zobowiązują się do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP, przeciwpożarowych oraz stosowania się do poleceń personelu Ośrodka obsługującego Przystań.
3. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za szkody będące wynikiem nie przestrzegania przez Najemców sprzętu wodnego zasad oraz zarządzeń zawartych w niniejszym regulaminie.
4. Przystań czynna jest codziennie w godzinach 8.00-19.00.
5. W przypadku nieobecności pracownika Ośrodka w budynku Przystani lub w jego bezpośredniej okolicy, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: +48 601 71 51 97.
6. Apteczka pierwszej pomocy znajduje się w budynku Przystani usytuowanym obok plaży i miejsca wyznaczonego do kąpieli oraz w recepcji Ośrodka.

II. Zasady wynajmu sprzętu wodnego
1. Sprzęt wodny wypożycza się (wyłącznie Gościom Ośrodka zameldowanym na pobyt w Ośrodku):
a) osobom pełnoletnim za okazaniem ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem i adresem zamieszkania,
b) osobom niepełnoletnim (które ukończyły 14 lat) za okazaniem karty pływackiej oraz okazaniem dokumentu ze zdjęciem i adresem. UWAGA! osoba niepełnoletnia nie może zabrać na pokład wypożyczonego sprzętu drugiej osoby niepełnoletniej nie posiadającej karty pływackiej; osoba pełnoletnia dysponująca sprzętem pływającym może zabrać na pokład wypożyczonego sprzętu tylko jedną osobę nie umiejącą pływać.
2. Wypożyczanie sprzętu wodnego jest płatne.
3. Płatności za wynajem sprzętu wodnego należy dokonać w recepcji Ośrodka, z góry za cały planowany okres użytkowania, zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem. W razie rezygnacji z wynajmu, Ośrodek nie dokonuje zwrotu wniesionej już opłaty.
4. Wydanie sprzętu Najemy sprzętu wodnego oraz jego późniejszy zwrot może się odbyć wyłącznie w obecności pracownika Przystani. Zabrania się dokonywania jednostronnego zwrotu sprzętu do Przystani podczas nieobecności pracownika Przystani, w szczególności poprzez pozostawianie zwracanego sprzętu, dodatkowego wyposażenia i akcesoriów bez dozoru, w pobliżu budynku Przystani. Takie postępowanie NIE będzie uznane za prawidłowo dokonany zwrot sprzętu wodnego i nie zwolni Najemcy sprzętu wodnego z odpowiedzialności materialnej za wypożyczony sprzęt wodny.
5. Wydanie sprzętu Najemcy sprzętu wodnego przez dyżurującego pracownika Przystani następuje po wcześniejszym uiszczeniu stosownej opłaty za wynajem sprzętu wodnego, zgodnie z obowiązującym cennikiem oraz wniesieniu kaucji zwrotnej w recepcji Ośrodka.
6. Wysokość kaucji zwrotnej określona jest w cenniku. Kierownictwo Ośrodka zastrzega sobie prawo do zmiany kwoty kaucji zwrotnej bez podania przyczyny. Wydania sprzętu wodnego dokonuje pracownik Przystani na podstawie okazanego dowodu wniesienia stosownych opłat.
7. Sprzęt wynajmowany jest na czas jednej godziny zegarowej (lub jej wielokrotności) bądź na czas pełnej doby (lub jej wielokrotności).
8. Najemcy sprzętu wodnego mogą korzystać z dostępnego w Ośrodku sprzętu wodnego tylko w granicach jeziora Wiartel/Przylasek. Niedozwolone jest przenoszenie lub przewożenie wynajętego sprzętu wodnego poza teren jeziora Wiartel/Przylasek.
9. W przypadku chęci przedłużenia okresu wynajmu sprzętu wodnego, Najemcy sprzętu wodnego są zobowiązani do uzgodnienia tego i uzyskania zgody na przedłużenie wynajmu w recepcji Ośrodka, która prowadzi grafik wynajmu sprzętu wodnego, przed datą/godziną, w której upływa termin wynajmu uprzednio opłacony przez Najemcę sprzętu wodnego.
10. Z uwagi na to, iż w godzinach od 19.00 do 8.00 rano Przystań jest nieczynna, ewentualne potrzeby związane z wydaniem/odbiorem sprzętu wodnego w tych godzinach, Najemcy sprzętu wodnego powinni uzgodnić indywidualnie z recepcją Ośrodka i/lub pracownikami Przystani, z przynajmniej jednodniowym wyprzedzeniem.
11. Najemca sprzętu wodnego nie ma prawa udostępniać wynajętego przez siebie sprzętu osobom trzecim, w szczególności osobom niezameldowanym w Ośrodku, bez zgody kierownictwa Ośrodka, nawet jeśli nie upłynął termin, za który uiścił należną opłatę.
12. Ośrodek zastrzega sobie prawo odmowy wynajmu sprzętu osobom, które:
– znajdują się pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających,
– zachowują się agresywnie lub w sposób powszechnie uznany za wulgarny,
– dokonując w przeszłości wynajmu sprzętu wodnego użytkowały sprzęt w sposób nienależyty i doprowadziły do jego uszkodzenia, a następnie nie wywiązały się należycie z obowiązku uregulowania kosztów usunięcia powstałych usterek lub uszkodzeń.
13. Wykonanie usługi wynajmu sprzętu wodnego ze strony Ośrodka polega na przekazaniu czystego i wysprzątanego sprzętu, gotowego do użytkowania, poprzez przekazanie jednego kompletu kluczyków do kłódki mocującej sprzęt wodny w miejscu jego cumowania oraz udzielenia Najemcy sprzętu wodnego informacji o wyposażeniu i stanie technicznym sprzętu.
14. Z chwilą przekazania sprzętu przez pracownika Przystani Najemca sprzętu wodnego staje się osobą materialnie odpowiedzialną za sprzęt i przedmioty dodatkowe oddane mu do użytkowania. Niezwłocznie po odbiorze sprzętu lub w trakcie dokonywania tegoż odbioru, Najemca sprzętu wodnego jest zobowiązany do sprawdzenia faktycznego stanu technicznego i wyposażenia. W przypadku stwierdzenia różnic w stosunku do uzyskanej informacji o wyposażeniu i stanie technicznym sprzętu wodnego, przekazanego przez pracownika Przystani, fakt ten należy niezwłocznie zgłosić personelowi Ośrodka. Za wszelkie zauważone i nie zgłoszone braki lub usterki sprzętu wodnego lub jego wyposażenia odpowiada aktualny Najemca sprzętu wodnego.
15. Wszelkie usterki wynikłe w trakcie użytkowania wynajętego sprzętu wodnego należy zgłaszać na bieżąco pracownikowi Przystani.
16. Za uszkodzone lub zagubione przedmioty oddane do użytkowania Najemcy sprzętu wodnego ponoszą pełną odpowiedzialność materialną.
17. Szkody wynikające z nieprawidłowej eksploatacji wynajmowanego sprzętu lub przekazanego mienia Ośrodka, a powstałe z przyczyn leżących po stronie Najemcy sprzętu wodnego, rozliczane są na miejscu, w pierwszej kolejności z kaucji, którą Najemca sprzętu wodnego pozostawiłi w recepcji Ośrodka. Jeżeli środki z pozostawionej kaucji nie wystarczą na pokrycie kosztów usunięcia uszkodzeń/naprawę lub zakup zniszczonej lub zagubionej rzeczy (szkody rozliczane są wg aktualnie obowiązujących cen), Najemca sprzętu wodnego zobowiązany jest do pokrycia brakującej kwoty przed zakończeniem pobytu w Ośrodku. W przypadku braku możliwości ustalenia kosztu naprawy uszkodzonego sprzętu, dopuszcza się dokonanie wyceny szkody w terminie 7 dni.
18. Zgubienie przez Najemcę sprzętu wodnego kluczyka do kłódki lub samej kłódki mocującej sprzęt wodny w miejscu jego cumowania skutkuje koniecznością uiszczenia przez niego dodatkowej opłaty w wysokości 50 zł lub dorobieniem kluczyka własnym kosztem i staraniem.
19. Uwagi dotyczące jakości świadczonych przez Ośrodek usług wynajmu sprzętu wodnego lub stanu technicznego wynajmowanego sprzętu, wniesione po zakończeniu świadczenia usług i zdaniu sprzętu wodnego pracownikowi Przystani, nie będą rozpatrywane.
20. Jakakolwiek zmiana wcześniej uzgodnionego i opłaconego okresu/terminu użytkowania sprzętu wodnego (np. rezygnacja z jego użytkowania na skutek np. złych warunków pogodowych) nie upoważnia do zmniejszenia kosztów wynajmu i zwrotu jakichkolwiek środków pieniężnych wniesionych jako opłata za wynajem sprzętu. Recepcja Ośrodka dokona wówczas tylko zwrotu wniesionej kaucji, po dokonaniu sprawdzenia stanu technicznego sprzętu przez pracownika Przystani.
21. Zwrot sprzętu wodnego przez Najemcę następuje poprzez przycumowanie sprzętu dokładnie w tym samym miejscu cumownicznym, z którego sprzęt został odebrany i zgłoszenie pracownikowi Przystani gotowości do dokonania czynności zdania sprzętu wodnego. Pracownik Przystani/Personel Ośrodka w obecności Najemcy sprzętu wodnego sprawdzi stan techniczny i wyposażenie sprzętu oraz przekaże stosowne informacje do recepcji Ośrodka celem zwolnienia wpłaconej przez Najemcę sprzętu wodnego kaucji.
22. Kaucja zostanie zwrócona w całości po zdaniu sprzętu jeśli:
– Najemcy sprzętu wodnego przestrzegali regulaminu wynajmu sprzętu,
– sprzęt wodny oraz wszelkie dodatkowe elementy wyposażenia i akcesoria zostanę zwrócone w takim samym stanie technicznym, w jakim zostały one przekazane Najemcy sprzętu wodnego do użytkowania, tzn. bez uszkodzeń i usterek,
– sprzęt wodny oraz wszelkie dodatkowe elementy wyposażenia i akcesoria zostanę zwrócone w stanie uporządkowanym i bez pozostawionych nieczystości.

III. Przepisy porządkowe i zasady korzystania ze sprzętu wodnego
1. Pracownik Przystani zobowiązany jest każdorazowo podczas wydawania sprzętu Najemcy do dokonywania wpisów w Rejestrze Przystani. Wpisy dotyczą rodzaju wynajmowanego sprzętu, jego stanu technicznego, wskazują osobę Najemcy sprzętu wodnego odpowiedzialną za sprzęt, określają opłacony okres najmu, a także datę/godzinę rozpoczęcia najmu oraz datę/godzinę przewidywanego zwrotu wynajętego sprzętu.
2. Pracownik Przystani posiada całkowity zakaz przechowywania dokumentów, telefonów i innych cennych przedmiotów należących do Najemców sprzętu wodnego.
3. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać ze sprzętu wodnego tylko w towarzystwie osoby dorosłej.
4. Ilość osób pływających na danym sprzęcie wodnym nie może być większa, niż przewidziana norma dla danej jednostki.
5. Pracownik Przystani zobowiązany jest do wydania kamizelek ratunkowych lub asekuracyjnych wszystkim osobom korzystającym z wynajętego sprzętu wodnego przed wypłynięciem na jezioro. Osoby wypływające zaś zobowiązane są do założenia kamizelek.
6. Najemca sprzętu wodnego przez cały okres najmu, tj. od momentu przyjęcia sprzętu do momentu zwrócenia go pracownikowi Przystani, ponosi całkowitą odpowiedzialność, w tym także materialną, za powierzony sprzęt wodny, kamizelki ratunkowe/asekuracyjne, wiosła oraz inne dodatkowe wyposażenie i akcesoria wydane Najemcy sprzętu wodnego przez pracownika Przystani i w razie ich uszkodzenia lub zaginięcia jest zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów naprawy lub odtworzenia tego sprzętu.
7. Usterki sprzętu wodnego przekazanego w najem należy zgłaszać pracownikowi Przystani przed rozpoczęciem jego użytkowania tj. przed wypłynięciem z Przystani. Usterki zgłoszone po rozpoczęciu użytkowania sprzętu wodnego uznane będą za dokonane przez aktualnego Najemcę sprzętu wodnego.
8. Zabrania się wnoszenia oraz spożywania alkoholu i środków odurzających na terenie Przystani, jak również w trakcie użytkowania sprzętu wodnego. Osobom będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub innych środków odurzających nie wypożycza się sprzętu wodnego.
9. Zabrania się spożywania alkoholu w czasie użytkowania sprzętu wodnego.
10. Zabrania się pływania sprzętem wodnym w pobliżu plaży i miejsca wyznaczonego do kąpieli, siadania na dziobie, burtach lub rufie sprzętu wodnego, kołysania sprzętem, wykonywania ze sprzętu wodnego skoków do wody.
11. Zabrania się wykorzystywania sprzętu wodnego w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.
12. Sprzęt wodny musi powrócić do Przystani i zostać prawidłowo zwrócony pracownikowi Przystani o ustalonej godzinie (za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w zwrocie sprzętu wodnego pobierana będzie dodatkowa opłata zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem).
13. Zabrania się zachowania w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu oraz innych pasażerów sprzętu wodnego.
14. Zabrania się odstępowania sprzętu wodnego osobom trzecim nie wpisanym w Rejestrze Przystani, jako osoby uprawnione do dysponowania sprzętem.

IV. Postanowienia końcowe
1. Wszelkie ewentualne reklamacje z tytułu nienależycie świadczonych usług należy zgłaszać bezpośrednio do recepcji Ośrodka. Skargi wniesione po zakończeniu świadczenia usług nie będą rozpatrzone.
2. Regulamin niniejszy podaje się do wiadomości poprzez:
– zamieszczenie na stronie internetowej www.wiartel.pl,
– udostępnienie Najemcy sprzętu wodnego przez recepcję Ośrodka podczas dokonywania czynności rezerwacji i wynajmu sprzętu wodnego.
3. Regulamin niniejszy zatwierdzony został przez kierownictwo Ośrodka i obowiązuje od dnia 01.01.2019 r.
4. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decyduje kierownictwo Ośrodka lub Zarząd spółki zarządzającej Ośrodkiem.

Wersja do pobrania